โทร+66 2 826 9971

2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

จันทร์-ศุกร์ 08:00-17:00 น., เสาร์ 08:00-12:00 น.

ทีมแพทย์

ด้วยประสบการณ์ และความมุ่งมั่นทุ่มเท ทีมแพทย์เฉพาะทางของ BDMS Wellness Clinic พร้อมให้คำปรึกษา ดูแลผู้รับบริการแบบองค์รวม ด้วยการค้นหาสาเหตุตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนมีบุตร การค้นหาสาเหตุของภาวะมีบุตรยาก และการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพร้อมที่จะมีบุตรอย่างเต็มที่ตามพันธกิจของเรา

นายแพทย์พูลศักดิ์ ไวความดี

“ผู้ชำนาญการด้านสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาและการเจริญพันธุ์”


นายแพทย์พูลศักดิ์ ไวความดี สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และฝึกอบรมต่อยอดเป็นแพทย์เฉพาะทางสูตินรีเวชกรรม ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จากนั้นได้ศึกษาต่อเพิ่มเติมด้านวิทยาการช่วยการเจริญพันธุ์ที่ประเทศอังกฤษ และผ่านการฝึกงานผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวชที่ประเทศเยอรมันนี

นายแพทย์พูลศักดิ์ มีความชำนาญเป็นพิเศษทางด้านการผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช การดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง การรักษาภาวะมีบุตรยากโดยใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ โดยเฉพาะการทำเด็กหลอดแก้ว และการคัดกรองโรคพันธุกรรมของตัวอ่อน โดยสั่งสมประสบการณ์ในการดูแลรักษามานานกว่า 30 ปี และได้ช่วยให้คู่สมรสที่มีบุตรยากได้มีบุตรแล้วหลายพันคู่

การศึกษา:

 • แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Assisted Human Reproduction, UK
 • Diploma in Surgical Pelviscopy, Kiel, Germany

วุฒิบัตร:

สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ :

OB/GYN (Women), Reproductive Medicine and Endocrinology

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:

 • Assisted reproduction (IUI,IVF,ICSI, GIFT, ZIFT,PESA,TESE)
 • Micromanipulation and Preimplantation Genetic Diagnosis(PGD)
 • Recurrent pregnancy loss and High risk pregnancy
 • Laparoscopic surgery for infertility, ovarian cyst, fibroid
 • Hysteroscopic surgery
 • Hormone replacement therapy
 • Endoscopic surgery for infertility, ovarian cyst, fibroid
 • Reproductive Endocrinology

นายแพทย์ ดร.สรภพ เกียรติพงษ์สาร

นายแพทย์ ดร.สรภพ เกียรติพงษ์สาร สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายแพทย์ ดร.สรภพ มีความชำนาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีความชำนาญเป็นพิเศษเรื่องการดูแลภาวะผู้มีบุตรยาก และการเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงานและก่อนมีบุตร ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี

การศึกษา:

 • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Doctor of Philosophy (Ph.D.), Harvard University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Reproductive Biology, Stem Cell Biology and Regenerative Medicine, Harvard Medical School, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Reproductive Endocrinology and Infertility, Harvard Medical School, ประเทศสหรัฐอเมริกา

วุฒิบัตร:

 • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย
 • อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:

 • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
 • ภาวะมีบุตรยาก
 • การเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงานและก่อนมีบุตร